Pályázati felhívás

A Saint-Gobain Hungary Kft. (Támogató) és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) közös pályázatot írnak ki egy NOE-tagsággal rendelkező család számára. 

A Támogató és a NOE célja, hogy pályázati lehetőséget biztosítsanak nagycsaládosok részére, amelynek keretében a Támogató természetbeni támogatást nyújt a lakáskörülményeik javítására anyagi és természetbeni erőket fordító családoknak.

A NOE, mint közhasznú társadalmi szervezet a Támogatótól közcélú juttatás formájában hozzá érkező építőanyagokat a létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban – így a családsegítés és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése keretében – közvetíti a pályázat nyerteseinek.

A pályázati kiírásban a NOE úgy nyilatkozik, hogy a pályázat eredményes megvalósításának feltétele a Támogatótól ténylegesen beérkező támogatás, aminek elmaradása vagy részleges megvalósulása esetén a NOE a pályázat önerős megvalósítására kötelezettséget vállalni nem tud. Jelen nyilatkozatával és a pályázati kiírásban is ezzel kapcsolatosan mindennemű kárfelelősségét – így a biztatási kárra történő hivatkozás lehetőségét is – kizárja.

 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA: 

A Támogató és a NOE együttműködése során 2023-ban egy család meglévő házának homlokzati hőszigetelését, vagyis a teljes hőszigetelő rendszerének kialakítását támogatják, bruttó 1millió forint építőanyaggal.

 1. A TÁMOGATOTTAK KÖRE 

Támogatásban részesülhetnek azok a családok, akik

 • 2020. 01. 31-én már tagjai voltak a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (egyesületen keresztül vagy egyénileg)
 • a NOE-tagdíjuk 2022. és 2023. évre is rendezve van a pályázat beadásának határidejére, valamint
 • a saját háztartásukban három vagy több 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermeket nevelnek, és e gyermekek közül legalább két gyermek 14 évesnél fiatalabb.

Nem pályázhatnak azok, akik a NOE-val, vagy a NOE által alapított szervezettel, illetve a NOE valamely tagszervezetével fizetett munkavégzésre, vagy jövedelemszerzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban állnak.

 1. A TÁMOGATÁS LEHETSÉGES MÉRTÉKE: bruttó 1 millió Ft értékű építőanyag (pontos felsorolás és lásd a mellékletben) 
 1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: szeptember 15. 
 1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
 1. kitöltött adatlap és mellékletek elektronikusan megküldve a noe@noe.hu címre.

A levél tárgyaként kérjük a pályázó szülők nevét és lakóhely települését megjelölni. Valamennyi melléklet pdf formátumban csatolandó. Kérjük, hogy egy-egy levél mérete a 15 Mb-ot ne haladja meg.

Amennyiben több levélben küldik a dokumentációt, kérjük, hogy sorszámozzák a leveleket.

A mellékletek neve egyezzen meg a 8. pontban megadott névvel és számozással.

(pl. Tóth Zsolt-Nagy Éva, Debrecen – 3. levél / és csatolva: 6. hazassagi_kivonat.pdf)

 1. papír alapon, ajánlott levélben kizárólag a kitöltött pályázati adatlap küldendő be a NOE címére:
  1056 Budapest, Március 15. tér 8.

Csak formailag megfelelő, érvényes pályázatokat értékelünk. Hiánypótlás kizárólag a pályázat benyújtási határidejéig lehetséges. Formai bírálat után az érvényességről visszaigazoló e-mailt küldünk.

A pályázatok értékelése folyamatos, a korábbi beérkezés hosszabb időt ad az értékelésre, ezért a végső összevetésnél előnyt jelenthet. 

 1. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK TERVEZETT HATÁRIDEJE: szeptember 30.

A pályázati eredményről a kiíró minden pályázót értesít. 

 1. A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI:

Pályázatot nyújthat be az a célcsoportbeli család (ld. a Fogalom-meghatározásban), mely a fent meghatározott támogatottak körébe tartozik, ha az alábbi feltételek együttes teljesülését hitelt érdemlően igazolni tudja.

 • A családnak legalább egy tagja rendelkezik saját tulajdonú házzal, amely nincs szigetelve
 • A család vállalja, hogy a munkafázisokat fényképpel dokumentálja.
 • A család vállalja, hogy a támogatás összegének megfelelő értékű építőanyagot átveszi és beépíti 2023. december 31. napjáig, melyet hitelt érdemlően igazol. Amennyiben ez nem valósul meg, a Támogató elállhat a támogatástól.
 • A teljes hőszigetelő rendszer minden – a gyártó által a honlapján meghatározott – elemének beépítése, a javasolt rétegrendek, kiegészítők használata. Amennyiben ez nem valósul meg, a Támogató elállhat a támogatástól. (https://www.hu.weber/hoszigeteles/thr-teljes-homlokzati-hoszigetelo-rendszerek/webertherm-eps)
 • A család vállalja és szerződésben kötelezi magát, hogy a Támogató által szervezett médiaszereplésen a Támogató által meghatározott alkalommal, egyeztetett időpontban, de legfeljebb négy alkalommal részt vesz (ilyen alkalom pl. a pályázat eredményhirdetése, az építkezés menete, a felújítás vége).
 • A család vállalja, hogy a Saint-Gobain Hungary Kft-vel, amennyiben igény van rá a támogató részéről, referenciaház-szerződést köt. (ld. a Fogalom-meghatározásban)
 1. PRIORITÁSOK AZ ELBÍRÁLÁS SORÁN

A pályázat elbírálása során előnyt jelent (az alábbi sorrend nélküli felsorolás szerint), ha

 • a családban fogyatékkal élő gyermeket nevelnek (nem állami intézményben),
 • a család valamely tagja a NOE bármely szervezetének munkájában önkéntesként hosszabb ideje tevékenykedik,
 • a szülők házasságban élnek,
 • a családban élő gyermekek tanulói-hallgatói jogviszonyban állnak,
 • a családban a szülők rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
 • a család a környezettanulmány alapján megállapíthatóan, és/vagy a helyi jegyző nyilatkozata szerint általánosan jó életvitelnek megfelelő, rendezett körülmények között él, a gyermekek legalább két éve nem voltak kiemelve a családból, ill. nem anyagi vagy egészségügyi okokból védelembe véve.
 1. A pályázathoz elektronikusan csatolandó mellékletek:
 • Kitöltött pályázati Adatlap. (Szülők saját kezű aláírásával papír alapon postán is beküldendő!)
 • A tulajdoni lap másolata.
 • A házassági anyakönyvi kivonat másolata – amennyiben házasok, vagy az elhunyt másik szülő halotti anyakönyvi kivonatának másolata, ill. a jogerős végzés másolata a gyermekek elhelyezéséről.
 • A gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, ezt igazoló bankszámlakivonat, családi pótlékra már nem jogosító, beszámító gyermek esetén a tanulói-hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.
 • Előző évi NAV-jövedelemigazolás (mindkét szülőtől) és foglalkoztatói jövedelemigazolás a megelőző 6 hónapról.
 • Igazolás a helyi jegyzőtől, hogy a gyermekek az elmúlt két évben nem voltak a családból kiemelve vagy nem anyagi és egészségügyi okból védelembe véve és/vagy a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgálat ajánlása.
 • Amennyiben a család helyi NOE-egyesülethez, csoporthoz is tartozik, ajánlás e tagszervezet vezetőjétől.
 • Egyéb, a bírálatnál előnyt jelentő szempont igazolására szolgáló dokumentum másolata (pl. fogyatékkal élő családtag esetén). 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

Célcsoport: olyan NOE-tagcsaládok, akik rendelkeznek saját lakóházzal, amely nincs szigetelve. A pályázat célja, hogy a házat szigeteljék és a család jobb minőségű életet élhessen.

Család: Házasságban (esetleg élettársi kapcsolatban) élő vagy gyermekeiket egyedül nevelő szülők és saját háztartásukban nevelt gyermekeik

Referenciaház: a szerződés kizárólag arra vonatkozik, hogy az elkészült házról a támogató cég egy alkalommal, kizárólag külső fotókat készíthet, melyeket reklámcéljaira sajtóban, honlapján, online felületeken, közterületen stb. felhasználhat. A felhasználás során a támogató cég nem utalhat az ingatlan tulajdonosára, az épület elhelyezkedésére, címére – kizárólag arra, hogy az ingatlan szigetelése az ő termékei beépítésével készült el. A referenciaszerződés keretében az ingatlan tulajdonosa anyagi juttatásokra nem jogosult.

Figyelem:

A pályázók támogatása kizárólag a támogató által felajánlott építőanyag formájában valósul meg, mely készpénzre nem váltható.

 

Budapest, 2023. augusztus

Kiírók:

Nagycsaládosok Országos Egyesülete                       Saint-Gobain Hungary Kft.

 

Letölthető pályázati felhívás

Adatlap

Árlista a pályázók részére

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573