Változtak a gyermektartásdíj megelőlegezésének szabályai 2022. január 1-től

A gyermektartásdíj megelőlegezése azon gyermeket nevelő családok számára, életkörülményeik javítása érdekében nyújtott pénzbeli ellátás, ahol a gyermek különélő szülője a terhére megállapított tartási kötelezettségének nem tesz eleget, azaz nem fizeti meg a jogosult szülő részére a bíróság által megállapított gyermektartásdíjat, továbbá a gyermektartásdíj végrehajtása iránti eljárás eredménytelen, mert a kötelezett letiltható jövedelemmel, végrehajtás alá vonható vagyontárggyal nem rendelkezik és ezért az eljáró végrehajtó megállapítja, hogy a végrehajtási eljárás szünetel.

A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor, ha

 • a bíróság a tartásdíjat jogerős ítéletben/végzésben már megállapította és
 • a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, azaz a jogosult szülő kezdeményezte a megállapított tartásdíj végrehajtás útján történő érvényesítését és az nem vezetett eredményre.
 1. január 1. napjától tehát a gyermektartásdíj megelőlegezése nem függ a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem nagyságától, melyre tekintettel a jövedelmi viszonyokat sem kell a jogosultnak igazolni.

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelmet a gyermeket gondozó szülő/gyám nyújthatja be, kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmet a jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti járási hivatal gyámügyi osztályán terjesztheti elő személyesen vagy postai úton, illetve elektronikus úton, e-papír alkalmazásával és a szükséges mellékletek csatolásával.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat/végzés
 • középfokú tanulói jogviszony igazolás  a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatásának igazolására, ha a gyermektartásdíjra jogosult gyermek nagykorú
 • a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó, 3 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat

Ha a végrehajtási eljárás eredménye még nem ismert, a jogosult a kérelmet akkor is előterjesztheti, ebben az esetben a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását kell igazolnia.

A hatóság a kérelmet teljes eljárásban bírálja el, azaz a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül.

A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig. A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a nagykorúvá vált gyermek kérelmére is indulhat.

A megelőlegezett tartásdíj összege

A gyámhatóság a bíróság ítéletében/végzésében meghatározott tartásdíjat előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként a kötelező legkisebb munkabér 30 %-át.

 1. évben a minimálbér  a kötelező legkisebb munkabér  (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021.(XII.15.)Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében 200.000.- Ft, így a megelőlegezhető gyermektartásdíj legmagasabb összege gyermekenként 60.000.- Ft/hó összeg lehet, amennyiben ilyen összegű tartási kötelezettséget állapított meg a bíróság a különélő szülő terhére.

Ha a tartásdíj összege változik, akár csökken, akár emelkedik,  a megelőlegezés összegét a gyámhatóság  felülvizsgálja és az ellátást a változás időpontjára visszamenőlegesen  módosított összegben rendeli folyósítani.

A megelőlegezett tartásdíj folyósítása

A gyermektartásdíj folyósítása a gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem benyújtásától és csak a jövőre nézve esedékes, azaz nincs lehetőség annak a tartásdíj hátraléknak  a megelőlegezésére, amely a kérelem benyújtása előtt keletkezett, és amelynek végrehajtását kérte a jogosult.

Ha a kérelem  tárgyhónap 15-ét követően került benyújtásra,  akkor az első hónapban a megállapított megelőlegezett tartásdíj 50 %-a kerül folyósításra, a 15-e előtt benyújtott kérelem esetén pedig teljes havi ellátás.

A megelőlegezett tartásdíj utólagosan, azaz a jogosulti hónapot követő hónap 5. napjáig kerül folyósításra, a december hónapra esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj pedig december 30. napjáig, azaz január hónapban utalás nem történik.

A folyósítás a jogosult választása szerint történhet postai úton vagy a jogosult bankszámlájára történő utalással. Ez utóbbi tényét a formanyomtatványon a bankszámlaszám és az azt vezető pénzintézet nevének megadásával jelölni szükséges.

A folyósítás időtartama

A gyermektartásdíj megelőlegezése a kérelem benyújtásának napjától számított három évig tart a jogosultsági feltételek változatlan fennállása esetén. Ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés tovább folyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

Ha a megállapított megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítása 15-e előtt megszűnik, úgy az utolsó hónapban a megelőlegezett tartásdíj összegének 50 %-a kerül folyósításra, a 15-e után megszűnő megelőlegezés esetén  pedig teljes havi  ellátás.

Ha a kötelezett közvetlenül fizet tartásdíjat a jogosultnak

Mind a jogosult, mind pedig a kötelezett köteles a gyámhatóságnak bejelenteni, ha a kötelezett a tartásdíj megelőlegezésének ideje alatt közvetlenül fizet a jogosultnak tartásdíjat. Amennyiben a jogosult a gyermektartásdíj előlegezésének ideje alatt rendszeresen vagy alkalomszerűen kétszeres tartásdíjat vett fel, az erre az időszakra eső előlegezett tartásdíjat köteles visszafizetni.

Az előlegezés ideje alatt közvetlenül adott, illetve kapott tartásdíj az előlegezés elrendelése előtt keletkezett hátralék összegébe nem számítható be.

A folyósítás felfüggesztése

Ha a kötelezett a kérelmező részére legalább négy egymást követő alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, feltéve, hogy annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj összegének 80 %-át meghaladja, a gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítását legfeljebb hat hónapra felfüggeszti.

A folyósítás felfüggesztésének van helye akkor is, ha a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, feltéve, hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj 80%-át meghaladja.

A felfüggesztést követő vizsgálat eredményeként a gyámhatóság elrendeli a gyermektartásdíj további folyósítását és a felfüggesztés időtartamára esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj utólagos, egyösszegű kifizetését rendeli el vagy a folyósítást megszünteti.

A gyermektartásdíj megelőlegezésének megszüntetése

A gyámhatóság megszünteti a tartásdíj előlegezését, ha

 • a gyermek a jogosult háztartásából a különélő másik szülőhöz vagy más személy gondozásába kerül,
 • a gyermek nagykorúvá válik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat,
 • a gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette és gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél helyezte el,
 • a kötelezett szülő meghalt.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem kerülhet sor azonban a gyermektartásdíj megelőlegezésére, ha

 • a tartásra kötelezett szülő lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonyosság alapján nem érvényesíthető, vagy
 • a kötelezett külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy
 • a jogosult és a kötelezett közös háztartásban él,
 • részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj összegének 80%-át  meghaladja, illetve
 • lejárt gyermektartásdíj esetén.

 

Összefoglalva:

 • 2022-től már három hónap késedelem után megelőlegezi az állam a gyerektartást (a korábbi hat hónap helyett);
 • megszűnt az eddigi szociális belépési jövedelemhatár;
 • az állam a családok jövedelmi helyzetétől függetlenül segíti a tartásdíjhoz való hozzájutást;
 • a megelőlegezett tartásdíj felső határa a minimálbér 30 százaléka
 • a folyósítást csak akkor függesztik fel, ha a nem fizető szülőtől sikerül a tartozásának legalább 80 százalékát behajtani;
 • könnyebben folytatható a végrehajtás az adóssal szemben, több jogosultságot kap a végrehajtó az eljárás folytatására;
 • a gyermektartási perek is gyorsulnak, többek között az ellenkérelem határidejének lerövidítése által;
 • a módosítás a bíróság számára is lehetővé teszi, hogy hivatalból tárja fel a nem fizető szülő vagyoni vagy jövedelmi helyzetét; indokolt esetben a bizonyítást a bíróság hivatalból is elrendelheti. Ennek részeként a tartásdíjra kötelezett fél vagyoni helyzetének feltárására a bíróság megkeresheti a szülő munkáltatóját vagy a hazai hatóságokat.

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573