Nagycsaládos gázárkedvezmény

Nagycsaládos gázárkedvezmény

Jogosultak

A nagycsaládos gázárkedvezményre az jogosult:

– aki egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik; ÉS
– legalább három gyermek után (figyelembevételével) részesül családi pótlékban;
– valamint az is, aki az előzőek szerinti családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él.

A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe.

Benyújtás helye

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatalhoz nyújtható be. A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében a kérelem tárgyában
a) Budapest és Pest megye kivételével a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
b) Budapest esetében Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. kerületi hivatala,
c) Pest megye esetében a Váci Járási Hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) jár el.

Benyújtás időpontja

A naptári év folyamán bármikor. Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

Kérelem benyújtása

A kérelmet az erre rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap beszerezhető:
– a járási hivatal családtámogatási ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatain;
– a kormányablakoknál.
Továbbá letölthető az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjának internetes honlapjáról is:
(https://cst.onyf.hu/attachments/article/79/Ig%C3%A9nyl%C5%91lap%20nagycsal%C3%A1dos.pdf), valamint a szolgáltatók honlapján is elérhető.

A kérelemhez mellékelni kell az utolsó részszámla másolatát, valamint az újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés másolatát.
Figyelem! Annak kell igénylőként benyújtania a kérelmet, akinek a nevére kiállítják a számlát!

A kedvezmény mértéke

a) az önálló felhasználási hellyel rendelkező 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61 560 MJ (41 040 + 20 520 MJ), valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj szolgáltatói elosztói működési terület szerint eltérő)
b) a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a kedvezményt forintban határozzák meg, összege a szolgáltatók elosztói működési területenként eltérő (fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát). Az árakat, valamint a fogyasztói közösség esetében alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértékét a 69/2016.(XII. 29.) NFM rendelet tartalmazza.

Változásbejelentés

Bármilyen, a kedvezményt érintő változást (a családi pótlék folyósításában bekövetkező változást, a kérelemben foglalt adatokban történő változást stb.) a változás időpontjától számított 15 napon belül be kell jelenteni a kedvezményt megállapító hatóságnak – a bejelentést tehát annak a hatóságnak kell címezni, aki a kedvezményről szóló határozatot hozta.
Figyelem! Ha valamelyik gyerek leérettségizik/befejezi, abbahagyja a középiskolát, azt is a fentiek szerint kell bejelenteni.

A kedvezményről szóló határozat

A kérelmek elbírálására alapesetben 60 nap áll a hatóság rendelkezésére (sommás eljárásban ez 8 napra rövidül). A kormányhivatal döntéséről határozatban értesíti az igénylőt, valamint a szolgáltatót. A kedvezmény megállapítása határozatlan időre történik, tehát nem kell évente benyújtani a kérelmet. A kedvezményt a szolgáltató a kiállított számlában (részszámlában) havonta azonos összegben érvényesíti.

További információk

– Útmutató: https://cst.onyf.hu/attachments/article/79/%C3%9Atmutat%C3%B3.pdf
– 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról
Felvilágosítás kérhető:
– a járási hivatalok családtámogatási ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatainál
– a kormányablakoknál
– a call center hívószámain: 06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-9535

A hasznos összefoglaló ide kattintva letölthető

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573